Fire and Smoke plugin for Final Cut Pro X

Star Wizard Screenshots